پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام انسان

اخص

اجاره ولی، اجازه ولی ( فقه )، اجرت ولی کودک، احرام کودک توسط ولی، احرام ولی، اذن ولی، ارتداد ولی، ارث حق مطالبه ولی، اشتباه ولی میت، اقرار ولی، امامت ولی میت، اِخبار ولی، پیوند اعضا با اجازه ولی، تسلیم کفاره به ولی، تصرف ولی، تقاص ولی، تکذیب ولی دم، جنون ولی، حق مطالبه ولی، حق ولی دم، خمس ولی، خودداری ولی از اذن نکاح، خودداری ولی دم از فاضل دیه مرد، دعوی ولی، رجوع ولی از اذن بر نماز میت، رد ولی موصی له، رمی جمرات ولی، رهن ولی، روزه بدل قربانی حج ولی، سعی ولی، شرایط ولی، شفعه ولی، صباوت ولی دم، صلح ولی، ضمان جریره ولی، ضمان ولی، طواف نسای ولی، عدالت ولی، عدم حضور ولی دم، عزل ولی منصوب، عفو شفعه ولی، غسل میت بدون اذن ولی، غسل میت بدون ولی، غسل میت توسط ولی، فسق ولی، قبض ولی موقوف علیه، قتل فاقد ولی، قرض ولی، قسم ولی، قصاص با تعدد ولی ( فقه )، قصاص با جنون ولی ( فقه )، قصاص با صغر ولی ( فقه )، قصاص با وحدت ولی، قصاص بدون اذن ولی دم ( فقه )، قضاوت ولی، لقیط دارای ولی، مرگ ناصب ولی، مرگ ولی دم، مرگ ولی موجر، مصلحت در تصرف ولی، ملکیت ولی امر بر اموال، منع وعاظ فاسق توسط ولی امر، نبش قبر مدفون بدون اذن ولی، نکاح بدون اذن ولی، نکاح در عده توسط ولی، نماز ولی بر میت، نیابت ولی، وصیت ولی، وکالت ولی، ولایت ولی بر احرام

وابسته

ولی ( فقه )

منابع

  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 138