پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آشامیدن آب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خوردن آب

اعم

آشامیدن، احکام آب

اخص

آشامیدن آب بعد از خرما، آشامیدن آب سرد در حمام، آشامیدن بدون اشتها
به لحاظ آلودگی:
آشامیدن آب آجن، آشامیدن آب نجس
به لحاظ مکان:
آشامیدن آب زمزم، آشامیدن آب فرات، آشامیدن آب ناودان کعبه
به لحاظ نوع آب:
آشامیدن آب باران، آشامیدن آب برهوت، آشامیدن آب تلخ، آشامیدن آب گوگرد، آشامیدن آب مضاف، آشامیدن آب نهر بزرگ، آشامیدن آب ولرم

وابسته

آب، تاخیر ساقی در آشامیدن، سلام به امام حسین (ع)، سیراب شدن، لعن برقاتلان امام حسین (ع )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آشامیدن آب به زیرصفحه آشامیدن آب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 229
  • توضیح المسائل : صفحه 558
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 505