پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن آب

وابسته

آب برهوت

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 255
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 509