پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن آب، مکروهات استحمام

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آشامیدن آب سرد در حمام به زیرصفحه آشامیدن آب سرد در حمام/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 1 : صفحه (69-80)