پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن آب

وابسته

آب باران، خوردن تگرگ

منابع

  • الجامع العباسی : صفحه 345
  • الفقه جلد 77 : صفحه 242
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 509
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 268