پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب تخییری ( اصول فقه ) : واجب دارای جانشین در عرض خود

واجب تخییری، مقابل واجب تعیینی بوده و به واجبی گفته می‌شود که بدل و جانشین دارد؛ یعنی طلب مولا به یکی از دو یا چند شیء تعلق گرفته است که هر یک می‌تواند بدل دیگری قرار گیرد؛ به بیان دیگر، فعل معینی مورد طلب قرار نگرفته است، بلکه مطلوب مولا، بدیل و جانشین در عرض خود دارد، مانند کفاره روزه رمضان برای کسی که عمداً افطار کند، که بین روزه گرفتن دو ماه پی در پی یا آزاد نمودن یک بنده و یا اطعام شصت فقیر مخیر است [۱].

پانوشت

 1. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه (198-199)

منابع

 1. کفایة الاصول : صفحه 174
 2. ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه (492-494)
 3. سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 495
 4. سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه (310-346)
 5. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 48
 6. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 94
 7. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 367
 8. فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 529
 9. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «واجب تخییری ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

واجب بدلی، واجب مبهم، واجب مخیّر

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

تخییر ( اصول فقه )، دوران بین واجب تعیینی و تخییری، واجب تعیینی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب تخییری ( اصول فقه ) به زیرصفحه واجب تخییری ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 181، 183
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 219، 220
 • اصول الاستنباط : صفحه 101
 • اصول الفقه الاسلامی : صفحه 65
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 72، 82، 84، 94
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 88
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 505
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 355
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 88، 89، 91، 93، 98
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 88
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 106
 • الفوائد الحائریة : صفحه 180
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 159، 160
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 382، 383
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 122، 124، 125، 127
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 359
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 303
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 438
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 129
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 301، 304، 501، 503، 504، 505، 506، 514
 • ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه (492-494)
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 62
 • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 407، 409، 410، 412، 413، 415
 • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 356
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 378
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 361
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 332
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه (310-346)، 495
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه (198-199)
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 133، 134
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 65، 66
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 367
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 529
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 232
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 416، 417، 425، 432، 433
 • کفایة الاصول : صفحه 174
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 102
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 48
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 200
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 26، 28، 30، 31، 32، 33، 40، 48، 49، 50، 55
 • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 72
 • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 486
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 367، 369، 391، 394