پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اثبات واجب تخییری ، منابع:

انوار الاصول جلد 1 صفحه 304

فَرق واجب تخییری و واجب تعیینی ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 50
فوائد الاصول جلد 3 صفحه 425

فَرق واجب تخییری و واجب کفایی ، منابع:

نهایة الافکار جلد 1 صفحه 394

فَرق واجب تعیینی و واجب تخییری ، منابع:

المحصول فى علم الاصول جلد 1 صفحه 382

فَرق واجب کفایی و واجب تخییری ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 55

فَرق تخییر شرعی و واجب تخییری ، منابع:

الاصول العامة للفقه المقارن صفحه 505

قاعده الواحد و واجب تخییری ، منابع:

المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 116

احکام واجب تخییری ، منابع:

المحصول فى علم اصول الفقه جلد 2 صفحه 160
اجود التقریرات جلد 2 صفحه 219

متعلق حکم و واجب تخییری ، منابع:

الذریعة الى اصول الشریعة جلد 1 صفحه 88
الذریعة الى اصول الشریعة جلد 1 صفحه 89
الذریعة الى اصول الشریعة جلد 1 صفحه 91

مجرای برائت و واجب تخییری ، منابع:

فوائد الاصول جلد 3 صفحه 416

ملاک واجب تخییری ، منابع:

فوائد الاصول جلد 3 صفحه 433

اختلاف نظر اصولیون درباره واجب تخییری ، منابع:

المحکم فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 438

اختلاف نظر اصولیون اهل سنت درباره واجب تخییری ، منابع:

الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 صفحه 88

نقد درباره واجب تخییری ، منابع:

انوار الاصول جلد 1 صفحه 504
انوار الاصول جلد 1 صفحه 505

نقد علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436ق. درباره واجب تخییری ، منابع:

الذریعة الى اصول الشریعة جلد 1 صفحه 93

نقد اصفهانی، محمد حسین ، 1257 - 1320. به آخوندخراسانى ، محمدکاظم بن حسین،1255-1329ق. درباره واجب تخییری ، منابع:

بحوث فى علم الاصول جلد 2 صفحه 415
بحوث فى الاصول جزء 1 صفحه 62

نقد مغنیه ، محمد جواد ، 1322 - 1400ق درباره واجب تخییری ، منابع:

علم اصول الفقه فى ثوبه الجدید صفحه 65

نقد مکارم شیرازی ، ناصر ، 1305 - به یزدی ، محمد کاظم بن عبد العظیم ، 1247 - 1337ق. درباره واجب تخییری ، منابع:

انوار الاصول جلد 1 صفحه 505

نقد مکارم شیرازی ، ناصر ، 1305 - به آخوندخراسانى ، محمدکاظم بن حسین،1255-1329ق. درباره واجب تخییری ، منابع:

انوار الاصول جلد 1 صفحه 506

نقد مؤمن ، محمد ، 1317 - به آخوندخراسانى ، محمدکاظم بن حسین،1255-1329ق. درباره واجب تخییری ، منابع:

تسدید الاصول جلد 1 صفحه 378

نقد سبحانی ، جعفر ، 1308 - درباره واجب تخییری ، منابع:

المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 116
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 124

نقد خویی ، ابوالقاسم ،1278 -1371 به اصفهانی، محمد حسین ، 1257 - 1320. درباره واجب تخییری ، منابع:

بحوث فى علم الاصول جلد 2 صفحه 413

نقد خویی ، ابوالقاسم ،1278 -1371 به نائینی ، محمد حسین ، 1277 - 1355ق. درباره واجب تخییری ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 30

نقد خویی ، ابوالقاسم ،1278 -1371 به اصولیون درباره واجب تخییری ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 31

نقد خویی ، ابوالقاسم ،1278 -1371 به آخوندخراسانى ، محمدکاظم بن حسین،1255-1329ق. درباره واجب تخییری ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 26
محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 33
بحوث فى علم الاصول جلد 2 صفحه 410

نیابت و واجب تخییری ، منابع:

منتقى الاصول جلد 1 صفحه 486

واجب تخییری ، منابع:

الذریعة الى اصول الشریعة جلد 1 صفحه 88
الذریعة الى اصول الشریعة جلد 1 صفحه 93
عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 صفحه 134
مبادى الوصول الى علم الاصول صفحه 102
حقایق الاصول جلد 1 صفحه 332
تسدید الاصول جلد 1 صفحه 378
المحصول فى علم اصول الفقه جلد 2 صفحه 159
تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 361
نهایة الافکار جلد 1 صفحه 369
نهایة الافکار جلد 1 صفحه 391
اجود التقریرات جلد 1 صفحه 181
اصول الفقه جلد 1 صفحه 82
فوائد الاصول جلد 1 صفحه 232
اصول الاستنباط صفحه 101
انوار الاصول جلد 1 صفحه 301
انوار الاصول جلد 1 صفحه 501
انوار الاصول جلد 1 صفحه 505
الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى جلد 2 صفحه 355
الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 صفحه 88
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 113
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 127
بحوث فى علم الاصول جلد 2 صفحه 407
بحوث فى علم الاصول جلد 2 صفحه 410
بحوث فى علم الاصول جلد 2 صفحه 413
بحوث فى الاصول جزء 1 صفحه 62
علم اصول الفقه فى ثوبه الجدید صفحه 65

واجب تخییری و مقام اثبات ، منابع:

انوار الاصول جلد 1 صفحه 506

واجب تخییری و مقام ثبوت ، منابع:

انوار الاصول جلد 1 صفحه 503

واجب تخییری و مکلَّف ، منابع:

انوار الاصول جلد 1 صفحه 505

واجب تخییری و طبیعت منتزعه ، منابع:

المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 124

واجب تخییری و جامع عقلی ، منابع:

بحوث فى الاصول جزء 1 صفحه 62

واجب تخییری و دوران بین تعیین و تخییر شرعی ، منابع:

اجود التقریرات جلد 2 صفحه 220

ادله واجب تخییری ، منابع:

الذریعة الى اصول الشریعة جلد 1 صفحه 93

اراده و واجب تخییری ، منابع:

اجود التقریرات جلد 1 صفحه 181
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 113

اراده آمری و واجب تخییری ، منابع:

فوائد الاصول جلد 1 صفحه 232
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 118
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 122

اراده تشریعی و واجب تخییری ، منابع:

اجود التقریرات جلد 1 صفحه 183

اراده تکوینی و واجب تخییری ، منابع:

اجود التقریرات جلد 1 صفحه 183

اراده فاعلی و واجب تخییری ، منابع:

المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 122

تعدد عقاب و واجب تخییری ، منابع:

المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 119
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 125

تعلق اراده به امر مردد و واجب تخییری ، منابع:

المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 118
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 127

استدلال اشاعره درباره واجب تخییری ، منابع:

الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 صفحه 88

اِشکال درباره واجب تخییری ، منابع:

اجود التقریرات جلد 1 صفحه 181
انوار الاصول جلد 1 صفحه 501
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 113
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 118
بحوث فى علم الاصول جلد 2 صفحه 407

اِشکال مکارم شیرازی ، ناصر ، 1305 - به نائینی ، محمد حسین ، 1277 - 1355ق. درباره واجب تخییری ، منابع:

انوار الاصول جلد 1 صفحه 504

اِشکال خویی ، ابوالقاسم ،1278 -1371 درباره واجب تخییری ، منابع:

بحوث فى علم الاصول جلد 2 صفحه 407

اقسام واجب تخییری ، منابع:

الذریعة الى اصول الشریعة جلد 1 صفحه 98
فوائد الاصول جلد 3 صفحه 417
فوائد الاصول جلد 3 صفحه 432
فوائد الاصول جلد 3 صفحه 433

امکان واجب تخییری ، منابع:

تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 361

امکان وقوعی واجب تخییری ، منابع:

بحوث فى الاصول جزء 1 صفحه 62

تزاحم و واجب تخییری ، منابع:

المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 117

تعریف واجب تخییری ، منابع:

الذریعة الى اصول الشریعة جلد 2 صفحه 88
حقایق الاصول جلد 1 صفحه 332
المحکم فى اصول الفقه جلد 1 صفحه 359
نهایة الافکار جلد 1 صفحه 367
محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 28
اصول الفقه جلد 1 صفحه 82
اصول الفقه جلد 1 صفحه 94
انوار الاصول جلد 1 صفحه 301
المحصول فى علم الاصول جلد 1 صفحه 383
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 113
بحوث فى علم الاصول جلد 2 صفحه 407
بحوث فى علم الاصول جلد 2 صفحه 410
بحوث فى علم الاصول جلد 2 صفحه 413
بحوث فى الاصول جزء 1 صفحه 62

تفسیر واجب تخییری ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 40

ثمره نزاع واجب تخییری ، منابع:

المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 127

حقیقت واجب تخییری ، منابع:

المحکم فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 438
محاضرات فى اصول الفقه جلد 2 صفحه 200
محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 26
محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 28
محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 31
محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 32
محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 33
محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 40
محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 48
محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 49

حکمت واجب تخییری ، منابع:

اجود التقریرات جلد 2 صفحه 219

دواعی امر و واجب تخییری ، منابع:

المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 120

دیدگاه اصفهانی، محمد حسین ، 1257 - 1320. درباره واجب تخییری ، منابع:

المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 125
بحوث فى علم الاصول جلد 2 صفحه 412

دیدگاه فقهای شیعه درباره واجب تخییری ، منابع:

الفوائد الحائریة صفحه 180

دیدگاه معتزله درباره واجب تخییری ، منابع:

معالم الدین و ملاذ المجتهدین صفحه 72
المحصول فى علم اصول الفقه جلد 2 صفحه 159
اصول الاستنباط صفحه 101

دیدگاه مویس بن عمران، قرن 3ق درباره واجب تخییری ، منابع:

الذریعة الى اصول الشریعة جلد 1 صفحه 91

دیدگاه نائینی ، محمد حسین ، 1277 - 1355ق. درباره واجب تخییری ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 31
محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 48
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 120

دیدگاه یزدی ، محمد کاظم بن عبد العظیم ، 1247 - 1337ق. درباره واجب تخییری ، منابع:

انوار الاصول جلد 1 صفحه 505

دیدگاه اشاعره درباره واجب تخییری ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 26
الفوائد الحائریة صفحه 180
الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 صفحه 88

دیدگاه اصولیون درباره واجب تخییری ، منابع:

عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 صفحه 133
تسدید الاصول جلد 1 صفحه 378
محاضرات فى اصول الفقه جلد 2 صفحه 200
محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 26
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 114
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 127

دیدگاه اصولیون شیعه درباره واجب تخییری ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 28

دیدگاه فقیه درباره واجب تخییری ، منابع:

الذریعة الى اصول الشریعة جلد 1 صفحه 88
المحصول فى علم اصول الفقه جلد 2 صفحه 160

دیدگاه سبحانی ، جعفر ، 1308 - درباره واجب تخییری ، منابع:

المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 127

دیدگاه آخوندخراسانى ، محمدکاظم بن حسین،1255-1329ق. درباره واجب تخییری ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 32
انوار الاصول جلد 1 صفحه 506
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 115
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 118
بحوث فى علم الاصول جلد 2 صفحه 409
بحوث فى علم الاصول جلد 5 صفحه 356

دیدگاه خویی ، ابوالقاسم ،1278 -1371 درباره واجب تخییری ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 2 صفحه 200
المحصول فى علم الاصول جلد 2 صفحه 124

رابطه واجب کفایی و واجب تخییری ، منابع:

انوار الاصول جلد 1 صفحه 514

شبهه واجب تخییری ، منابع:

علم اصول الفقه فى ثوبه الجدید صفحه 65

طلب و واجب تخییری ، منابع:

علم اصول الفقه فى ثوبه الجدید صفحه 66