پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب تعیینی ( اصول فقه ) : واجب معیّن و فاقد جانشین در عرض خود

واجب تعیینی، مقابل واجب تخییری بوده و به این معنا است که امر مولا فقط به مورد معینی تعلق گرفته و عمل دیگری در مقام امتثال نمی‌تواند جانشین آن گردد، مانند: روزه ماه رمضان و نمازهای روزانه که اراده مولا بر همین نماز و روزه تعلق گرفته و عمل دیگری غرض مولی را تأمین نمی‌کند. [۱].

پانوشت

 1. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 197

منابع

 1. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 94
 2. فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 531
 3. تقریرات اصول جلد -2 : صفحه 70
 4. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 181
 5. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 79
 6. معارج الاصول : صفحه 72
 7. اصطلاحات الاصول : صفحه 282
 8. آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 72
 9. تمهید القواعد : صفحه 51
 10. سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 311
 11. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «واجب تعیینی ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

واجب غیر بدلی، واجب معیّن

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

اصالت تعیینیت واجب، دوران بین واجب تعیینی و تخییری، نسخ واجب معین به واجب معین، واجب تخییری ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب تعیینی ( اصول فقه ) به زیرصفحه واجب تعیینی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 72
 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 181، 272
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 215
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 282
 • اصول الاستنباط : صفحه 84
 • اصول الفقه الاسلامی : صفحه 65
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 72، 82، 84، 94
 • التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول : صفحه 79
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 355
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 170
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 382
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 113، 124
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 359
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 128
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 301، 302
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 62
 • تقریرات اصول جلد -2 : صفحه 70
 • تمهید القواعد : صفحه 51
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 79، 362
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 311
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 197
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 65
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 531
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 232
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 416، 425
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 50
 • معارج الاصول : صفحه 72