پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"واجب مخیّر"واژه زیر را بکار ببرید:

واجب تخییری ( اصول فقه )