پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"واجب بدلی"واژه زیر را بکار ببرید:

واجب تخییری ( اصول فقه )