پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
"Has type" is a predefined property that describes the datatype of a property. This property is pre-deployed (also known as special property) and comes with additional administrative privileges but can be used just like any other user-defined property.

صفحات با استفاده از ویژگی "Has type"

این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است. نمایش ۹ صفحات با استفاده از این خاصیت.

ا

اخص +Page  +
اعم +Page  +

ب

بج +Page  +
بک +Page  +

م

منبع +Text  +

و

وابسته +Page  +

ک

کد +Number  +
کد رده +Number  +

ی

یادداشت دامنه +Text  +