پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
"Text" is a primitive datatype to describe strings of arbitrary length. Further information and examples can be found on the help page.

ویژگی‌های نوع "Text"

نمایش ۲ خواص با استفاده از این نوع.

م

ی