پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

Text

صفحات با استفاده از ویژگی "یادداشت دامنه"

نمایش ۲۵ صفحات با استفاده از این خاصیت.

(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)

آ

آب آجن +به آبی گفته می شود که برخی اوصاف یا هر سه وصف: رنگ، بو و مزه آن با گذشت زمان یا عارضی دیگر جز نجاست تغییر کرده باشد  +
آب مسبل +آبی که فی سبیل الله در معابر برای استفاده قرار داده می شود .  +
آداب قرائت قرآن ( علوم قرآنی ) +مراد آداب قاری و سامع قرآن هنگام قرائت قرآن است.  +
آداب قصاص +مراد از آداب اعم از واجبات مستحبات مکروهات و محرمات است.  +
آزمایش پزشکی اجنبی +آزمایش پزشکی زن توسط مرد نامحرم یا بالعکس  +
آشامیدن سویق +اصطلاحات اخص‌ آن از طریق سویق جستجوشود.  +
آشامیدن مکرر مسکر +مقصود شرب بدون تخلل حد می‌باشد.  +
آشامیدن نیم خورده +اصطلاحات اخص‌ آن را از طریق' نیم خورده' جستجونمایید.  +
آشامیدنی‌ها +اصطلاحات اخص‌ این واژه را از طریق آشامیدنیها جستجو نمایید.  +
آلوده +اشیای کثیف و آلوده  +
آموزش موسیقی +اعم از تعلیم دادن و یادگرفتن  +
آمیزش در محاق ماه +آخر ماه که قمر در آن پنهان باشد و در بامداد و شامگاه دیده نشود.  +
آمیزش مفطر +آمیزش افطار کننده در روز رمضان  +
آیات صفت مجیء +آیات صفت ذهاب را نیزدر بر می‌گیرد0.  +
آیات محمول مدنی +متعلق این اصطلاح یعنی مکانی که آیات به آنجا حمل شده در نمایه سازی بصورت جداگانه آورده می‌شود0 مانند: آیات محمول مدنی+ مکه.  +
آیات محمول مکّی +متعلق این اصطلاح یعنی مکانی که آیات به آنجا حمل شده است درنمایه سازی بصورت جداگانه آورده می‌شود0 مانند: آیات محمول مکی + مدینه.  +
آیه بیعت رضوان +آیه تحویل قبله.  +

أ

أجزای متقدم نماز +ترتب و تقدم بعضی از اجزاء بر دیگر نظیر تقدم حمد بر سوره  +

إ

إستار +وزن چهار و نیم مثقالی  +
إطراق الرأس در قیام نماز +إطراق الرأس: سر را فرو انداختن و به زمین چشم دوختن .  +
إفصاح در اذان +اذان را به صورت فصیح بیان کردن .  +

ا

اباحه مالکی +اباحه از طرف مالک  +
اباحه مضمونه +اباحه به شرط ضمان در صورت تلف  +
اباحه مطلقه +اباحه تمام تصرفات  +
اباحه معوضه +اباحه چیزی در مقابل اباحه یا تملیک چیزی دیگر  +
(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)