پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

page

صفحات با استفاده از ویژگی "اخص"

نمایش ۲۵ صفحات با استفاده از این خاصیت.

(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)

آ

آب +آب غیر کافی طهارت  +, آب گل آلود  +, آب مشکوک  +,
آب انگور +آب انگور جوشیده  +, آب انگور نجوشیده  +
آب جاری +آب جاری در خانه  +, آب جاری متصل به نهر  +, آب چشمه  +,
آب خرما +آب خرمای جوشیده  +, آب خرمای مستهلک  +, آب خرمای نارس  +
آب دادن +آب دادن به اسیر  +, آب دادن مذبوح  +, سقایة الحاج  +,
آب دادن به کافر +آب دادن به محارب  +, آب دادن به منافق  +
آب دهان +آب دهان روزه دار  +, آب دهان نجس العین  +
آب دهان نجس العین +آب دهان خوک  +, آب دهان سگ  +
آب سبزیجات +آب سبزیجات جوشیده  +, آب قارچ  +
آب عمومی +آب چشمه مباح  +, آب دریا  +, باران  +,
آب غسل +آب غسل زوجه  +, آب غسل کنیز  +
آب غسل زوجه +آب غسل جنابت زوجه  +, آب غسل حیض زوجه  +, آب غسل نفاس زوجه  +
آب غیر کافی رفع حدث +آب غیر کافی غسل  +, آب غیر کافی وضو  +
آب غیر کافی طهارت +آب غیر کافی رفع حدث  +, آب غیر کافی رفع خبث  +
آب مباح +آب چشمه مباح  +
آب مشتبه +آب مشتبه به حرمت  +, آب مشتبه به قلیل  +, آب مشتبه به مضاف  +,
آب مضاف +آب میوه  +, عصیر  +, گُلاب  +,
آب مطلق +آب باران  +, آب جاری  +, آب چاه  +,
آب مملوک +آب چاه مملوک  +, آب چشمه مملوک  +, آب محرز  +
آب میوه +آب انگور  +, آب خرما  +, آب غوره  +,
آب میوه جوشیده +آب انگور جوشیده  +
آب نهر +آب نهر بزرگ  +, آب نهر عادی  +, آب نهر کوچک  +
آب نهر بزرگ +آب دجله  +, آب فرات  +
آب پاشی +آب پاشی معابد  +, آب پاشی در ِخانه  +, آب پاشی روی قبر  +
آب چاه +آب چاه مملوک  +
(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)