پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

page

صفحات با استفاده از ویژگی "بج"

نمایش ۲۵ صفحات با استفاده از این خاصیت.

(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)

آ

آب +آبها  +, ماء ( فقه )  +, میاه  +
آب آجن +آجن  +, آسن  +
آب انگور +افشره انگور  +
آب باران +ماء الغیث  +, ماء المطر  +
آب بستن در جهاد +تغریق در جهاد  +
آب تلخ +آب مرّ  +
آب خالص +آب قراح  +
آب دادن +سقی  +
آب دهان +بزاق  +, بصاق  +, تفل  +,
آب راکد +آب ثابت  +, آب محقون  +, آب واقف  +,
آب سرد +آب بارد  +
آب عمومی +آب مشترک  +
آب قارچ +ماء الکماءه  +
آب مقطر +تقطیر  +
آب نجس +آب متنجس  +, آب ناپاک  +
آب ولرم +آب نیم گرم  +, ماء الفاتر  +
آب پاشی +پاشیدن آب  +, رش الماء  +
آب گندیده +آب متعفن  +
آبادی +روستا ( فقه )  +, قریه  +
آبرو +أَعراض  +, حیثیّت  +, عِرْض (آبرو)  +
آتش +نار ( فقه )  +
آتشکده +بیت النار  +
آثار شرعی با واسطه مستصحب +آثار شرعی غیر مباشر مستصحب  +, آثار شرعی غیر مستقیم مستصحب  +, اثر شرعی با واسطه مستصحب  +
آثار شرعی بی واسطه مستصحب +آثار شرعی مباشر مستصحب  +, آثار شرعی مستقیم مستصحب  +, اثر شرعی بی واسطه مستصحب  +
آثار شرعی مستصحب +اثر شرعی مستصحب  +, لوازم شرعی مستصحب  +
(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)