پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گریه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اشک، بکاء ( فقه )، بُکا، زاری، ندبه

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

تضرع ( فقه )، گریه نزد محتضر
به لحاظ محل:
گریه در نماز، گریه مستمع قرآن
به لحاظ موجب:
گریه بر امام حسین ( ع )، گریه بر میت

وابسته

تباکی، تعقیبات نماز، خنده ( فقه )، دعا با حالت گریه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گریه ( فقه ) به زیرصفحه گریه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الرسائل العشر : صفحه 87
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 565
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 118
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 42 : صفحه 49
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 8 : صفحه 167
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 189
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 395
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 69، 72
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 317
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 73، 76
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 286، 515
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 4 : صفحه 890
 • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 111