پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گریه ( فقه )، مستحبات دفن میت

وابسته

میت، نوحه بر میت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گریه بر میت به زیرصفحه گریه بر میت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 4 : صفحه 162
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 189
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 16 : صفحه 8
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 8 : صفحه 172
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 93
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 346
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 173
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 508
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 266
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 206، 240، 241، 242