عملکردها

ظواهر کتاب

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

ظواهر کتاب : معانی به دست آمده از الفاظ قرآن، به سبب ظنّ نوعی

هرگاه از الفاظ کتاب، ظن نوعی به معانی آن پیدا شود، به آن معانی، ظواهر الفاظ کتاب گفته می‌شود؛ به بیان دیگر، دلالت الفاظ کتاب بر معنای راجح نزد عرف را ظاهر کتاب می‌گویند.

بنابراین، ظاهر کتاب، همان است که عرف از کتاب می‌فهمد و آن چه قرآن به آن تصریح می‌نماید ـ نص کتاب ـ جزء ظواهر کتاب محسوب نمی‌شود.

دانشمندان اسلامی در حجیت ظواهر قرآن اختلاف نظر دارند؛ اصولیون شیعه معتقدند ظواهر قرآن مطلقا حجت است، اما اخباری‌ها اعتقاد دارند ظاهر قرآن زمانی حجت است که اهل بیت (ع) آیه را تفسیر و معنا کرده باشند.

منابع

 1. نهایة الاصول جلد 1,2 : صفحه 476
 2. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 56
 3. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 221
 4. المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 174
 5. مقالات اصولی : صفحه 15
 6. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 240
 7. سیری کامل در اصول فقه جلد 10 : صفحه 254
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ظواهر کتاب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ظاهر کتاب، ظواهر آیات، ظواهر قرآن

اعم

ظواهر الفاظ، محکمات کتاب

وابسته

بواطن کتاب، تعارض ظاهر کتاب و سیره عقلا، حجیت ظواهر کتاب، ظواهر سنت، نصوص کتاب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظواهر کتاب به زیرصفحه ظواهر کتاب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصطلاحات الاصول : صفحه 61
 • اصول الاستنباط : صفحه 189، 190
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 53، 130
 • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 265
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 240
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 137
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 174
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 26، 276، 284، 289
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 10 : صفحه 254
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 221، 239
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 56، 62
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 24
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 3 : صفحه 19
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 4 : صفحه 177
 • مقالات اصولی : صفحه 15
 • نهایة الاصول جلد 1,2 : صفحه 476