پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

نصوص کتاب : آیات دارای معنای روشن بدون احتمال خلاف

نصوص کتاب، مقابل ظواهر کتاب بوده و به آیاتی از کتاب خدا گفته می‌شود که دلالت آنها بر معنای مقصود به اندازه‌ای روشن است که احتمال وجود معنای دیگری را نفی می‌کند؛ به بیان دیگر، هرگاه دلالت الفاظ قرآن بر معانی آنها قطعی باشد و احتمال دیگری در آنها داده نشود، به آن نص می‌گویند، مانند آیه: «الله خالق کل شی ء) »1) و آیات قذف، زنا و ارث.

پانوشت

منابع

 1. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 53
 2. تقنین اصول الفقه : صفحه 39
 3. مبادی فقه و اصول : صفحه 24
 4. اصول الفقه : صفحه 219
 5. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 240
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نصوص کتاب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نصوص قرآن

اعم

محکمات کتاب

وابسته

حجیت نصوص کتاب، ظواهر کتاب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نصوص کتاب به زیرصفحه نصوص کتاب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 53
 • اصول الفقه : صفحه 219
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 240
 • القرآن الکریم سوره 39 ، آیه 62
 • تقنین اصول الفقه : صفحه 39
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 24