پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

فَرق ظواهر کتاب و ظواهر الفاظ ، منابع:

بحوث فى علم الاصول جلد 4 صفحه 276

احکام عدول از ظواهر کتاب و سنت ، منابع:

العقاید النسفیة صفحه 189

معنا ظواهر کتاب ، منابع:

مدخل التفسیر صفحه 161

نقد بر باطنیه درباره حجیت ظواهر کتاب ، منابع:

العقاید النسفیة صفحه 189

تمسک به کتاب و ظواهر کتاب ، منابع:

بحوث فى علم الاصول جلد 4 صفحه 276

تمسک به سنت و ظواهر کتاب ، منابع:

بحوث فى علم الاصول جلد 4 صفحه 284

استدلال امام جعفر صادق علیه السلام بر ظواهر کتاب در احکام شرعی ، منابع:

البیان فى تفسیرالقرآن صفحه 265

استدلال ائمه شیعه(ع) به ظواهر کتاب ، منابع:

مدخل التفسیر صفحه 163

زیادی و نقص ایمان در ظواهر کتاب و سنت ، منابع:

شرح المقاصد فی علم الکلام جلد 5 صفحه 210

انکار مفسّران معتزله با ظواهر کتاب ، منابع:

التفسیر و المفسرون جلد 1 صفحه 382

عمل شیعه در ترجیح خبر موثق بر ظواهر کتاب ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 3 صفحه 237

حجیت ظواهر کتاب ، منابع:

علم اصول الفقه فى ثوبه الجدید صفحه 239

حجیت ظواهر کتاب و سنت ، منابع:

العقاید النسفیة صفحه 189

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره ظواهر کتاب و بواطن کتاب ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 1 صفحه 435

دیدگاه علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436ق. درباره ظواهر کتاب ، منابع:

التفسیر و المفسرون جلد 1 صفحه 410

دیدگاه مشبهه حشویه درباره ظواهر کتاب ، منابع:

الملل و النحل جلد 1 صفحه 118

دیدگاه اخباریون درباره ظواهر کتاب ، منابع:

فرائد الاصول جلد 1 صفحه 56

دیدگاه اهل سنت درباره ظواهر کتاب ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 4 صفحه 177

رابطه عقل ( دلیل ) با ظواهر کتاب و ظواهر سنت ، منابع:

تسنیم تفسیر قرآن کریم جلد 1 صفحه 162

ظواهر کتاب ، منابع:

اصول الفقه جلد 2 صفحه 53
اصول الاستنباط صفحه 189
اصول الاستنباط صفحه 190
المحصول فى علم الاصول جلد 3 صفحه 137
بحوث فى علم الاصول جلد 4 صفحه 289

دیدگاه فضل الله بن روزبهان ، 860 - 925ق. درباره اجتهاد از ظواهر کتاب ، منابع:

دلائل الصدق لنهج الحق جلد 3 صفحه 157