پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

محکمات کتاب : آیات دارای معنای روشن و فاقد ابهام

محکمات کتاب، مقابل متشابهات کتاب می‌باشد.

محکم از ' اِحکام ' گرفته شده و در لغت به معنای چیزی است که دارای ثبات و قوام بوده و قابل خدشه نیست و بر اساس این، آیات محکمات آیاتی است که دارای روشنی و استحکام در معنا بوده و فهمیدن معانی آنها نیازمند تحقیق و بررسی خاص نیست، مانند آیات: ' الله خالق کل شیء ' [۱] ، ' ان الله علی کل شی ء قدیر ' [۲] و ' لم یلد و لم یولد ' [۳] .

مشهور اصولیون معتقدند نصوص و ظواهر قرآن کریم، جزء محکمات قرآن می‌باشد.

اخباری‌ها فقط آیاتی را که نص (صریح) در معنای خود می‌باشد، محکم می‌دانند و ظواهر را جزء متشابهات به حساب می‌آورند.

پانوشت

 1. القرآن الکریم سوره 39 ، آیه 62
 2. القرآن الکریم سوره 24 ، آیه 45
 3. القرآن الکریم سوره 1 ، آیه 4

منابع

 1. اصطلاحات الاصول : صفحه 228
 2. قوانین الاصول جلد 1 : صفحه (393-394)
 3. قوانین الاصول جلد 1 : صفحه 163
 4. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 15
 5. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 240
 6. کفایة الاصول : صفحه 326
 7. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 307
 8. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 209
 9. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 17
 10. الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 137
 11. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 101
 12. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «محکمات کتاب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آیات محکمات ( اصول فقه )، محکم قرآن

اعم

کتاب ( اصول فقه )

اخص

ظواهر کتاب، نصوص کتاب

وابسته

حجیت محکمات کتاب، متشابهات کتاب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه محکمات کتاب به زیرصفحه محکمات کتاب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصطلاحات الاصول : صفحه 228
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 17، 53
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 142
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 101
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 240
 • القرآن الکریم سوره 1 ، آیه 4
 • القرآن الکریم سوره 24 ، آیه 45
 • القرآن الکریم سوره 39 ، آیه 62
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 642، 647
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 137
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 209
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 62
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 307
 • قوانین الاصول جلد 1 : صفحه 163، (393-394)
 • کفایة الاصول : صفحه 324، 326
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 15