عملکردها

ظواهر سنت

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

ظواهر سنت : معانی به دست آمده از الفاظ روایات، به سبب ظنّ نوعی

هر گاه از الفاظ روایات، ظن نوعی به معنای آنها پیدا شود به آن معانی، ظواهر سنّت گفته می‌شود؛ به بیان دیگر، به آن چه از روایات معصومان (ع) با ظن عرفی به دست می‌آید، ظواهر سنت می‌گویند.

بنابراین، روایات قطعی الدلاله که مراد شارع را به صراحت می‌رساند ـ نص در آن است ـ از تعریف خارج می‌باشد.

در کتاب ' علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید ' آمده است:

' و لیس من شکٍ أنّ ظاهر الکلام بیان و دلیل یوجب العمل به، لا فرق فی ذلک بین کلام الکتاب و السنة و غیرهما و… و علی هذا جری العرف الذی یعبّر عنه علمائنا ببناء العقلاء من کل دین و مذهب و الشارع المقدس سیّد اهل العرف و العقل ' [۱].

پانوشت

 1. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 222

منابع

 1. آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 36
 2. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 301
 3. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 108
 4. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 61
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ظواهر سنت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ظاهر سنت، ظواهر اخبار، ظواهر حدیث، ظواهر روایات

اعم

ظواهر الفاظ

وابسته

ظواهر کتاب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظواهر سنت به زیرصفحه ظواهر سنت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 36
 • اصول الاستنباط : صفحه 188
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 130
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 137
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 170
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 301
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 222، 239
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 61، 62، 108
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 134