پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

هیچ زیررده‌ای ندارد.

اصطلاح‌نامه

اعم

دین شرعی، مال ( فقه )

اخص

زکات معدن

وابسته

آبیاری، اتلاف زکات، اجتماع خمس و زکات، اجرت زکات، اجرت مؤذن، اخراج زکات، امرار معاش از زکات، انتقال زکات، پرداخت زکات، تبدیل زکات، تحاص، تعیین نوع زکات، تفضیل، تقاص از زکات، تقدیم زکات، تقسیم زکات، تکفین از زکات، تلف زکات، تملک زکات، تهیه کفن از زکات، حج با زکات، خرید کتاب از زکات، خمس زکات، سرقت زکات ( فقه )، ضمان از فقیر، ضمان زکات، عامل زکات، غصب زکات، فریضه زکات، قیمت زکات، گرفتن صدقات، مال مختلط به زکات، مالکیت اموال عمومی، متولی زکات، مستثنیات زکات، مستحق زکات، مصرف زکات، نماء زکات، هبه مال زکوی، وقف زکات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زکات ( عین ) به زیرصفحه زکات ( عین )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 23 : صفحه 226