پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حج زوجه، حج نذری

وابسته

اذن زوج، منع زوجه از حج نذری، نذر زوجه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 3، 388
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 147
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه (338-339)
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 230
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 108
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 10 : صفحه 301، 306
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 189