عملکردها

تعارض اصول عملی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض اصول عملی : تنافی میان مدلول دو یا چند اصل عملی

تعارض اصول عملی، به معنای تنافی میان مدلول دو یا چند اصل عملی است، مانند: تعارض استصحاب و اصل برائت در حکمی شرعی. برای مثال، نسبت به حکم نماز جمعه در زمان غیبت، اصل برائت، عدم وجوب، و اصل استصحاب، بقای وجوب ثابت در عصر ائمه (ع) را اقتضا می‌کند.

نکته:

شهید صدر (ره) معتقد است: میان اصول عملی، تعارض مصطلح محقق نمی‌شود، زیرا اصول عملی مدلول واقعی ندارد که کاشف یا حاکی از آن باشد، بلکه خود آنها حکم ظاهری بوده و تعارض آنها در نتیجه است نه در مدلول.

منابع

 1. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه (541-542)
 2. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه (449-466)
 3. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 149
 4. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 427
 5. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 291
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض اصول عملی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض اصلین

اعم

تعارض ادله

اخص

تعارض استصحاب با اصول شرعی، تعارض استصحاب با اصول عقلی، تعارض استصحاب و احتیاط، تعارض استصحاب و برائت، تعارض استصحاب و تخییر، تعارض استصحاب واصالت الحل، تعارض اصل سببی و مسببی، تعارض برائت و احتیاط

وابسته

تعارض ادله اجتهادی، تقدم ادله احتیاط بر ادله براءت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض اصول عملی به زیرصفحه تعارض اصول عملی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 427، 498، 499
 • الحاشیة علی استصحاب القوانین : صفحه 121
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 275، 325
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 291
 • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 308
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 243
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 168، 172، 178
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 190
 • بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 360
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 23
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 311
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 538
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 149، (449-466)، (466-449)
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه (541-542)، 542
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 421، 427
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 733
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 25، 27، 688، 689
 • کفایة الاصول : صفحه 489
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 426
 • منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 188
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 317