پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اطاعت ( اصول فقه ) : مطابقت عمل مکلّف با حکم واقعی شرع

اطاعت، مقابل عصیان و به معنای موافقت واقعی مکلف با حکم خداوند است که یا از راه قطع یا حجت معتبر به دست آمده باشد، مثل این که انسان به حرمت چیزی - شرب خمر _ قطع پیدا کند و آن را ترک نماید و آن چیز در واقع هم حرام باشد؛ یعنی قطع او مطابق واقع باشد.

منابع

 1. اصطلاحات الاصول : صفحه 96
 2. تحریرالمعالم : صفحه 145
 3. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه (52-53)
 4. کفایة الاصول : صفحه (298-299)
 5. انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 46
 6. تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 10
 7. فرهنگ اصطلاحات اصولی : صفحه 69
 8. مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 27
 9. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اخص

اطاعت اجمالی، اطاعت احتمالی، اطاعت تفصیلی، اطاعت ظنی، اطاعت علمی

وابسته

استحقاق ثواب ( اصول فقه )، استحقاق مدح ( اصول فقه )، امتثال ( اصول فقه )، اوامر و نواهی، تجری ( اصول فقه )، ثواب و عقاب ( اصول فقه )، عصیان ( اصول فقه )، مطیع ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اطاعت ( اصول فقه ) به زیرصفحه اطاعت ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصطلاحات الاصول : صفحه 96
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 27
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 50
 • انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 46
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه (52-53)
 • تحریرالمعالم : صفحه 145
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 10، 230، 411
 • فرهنگ اصطلاحات اصولی : صفحه 69
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 57، 68، 75
 • کفایة الاصول : صفحه (298-299)
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 27
 • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 450
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 606
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 374
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 463