پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اطاعت ظنی : عمل به تکلیف مظنون

اطاعت ظنی، در مواردی است که مکلف، به متعلق تکلیف (مکلف‌به) ظن دارد و سپس آن را به جا می‌آورد.

کسانی که به حجیت مطلق ظن اعتقاد دارند، این گونه استدلال می‌کنند که مکلف هنگام عدم دست‌رسی به اطاعت علمی، باید به دنبال اطاعت ظنی برود، زیرا در غیر این صورت، ناچار از تمسک به شک و وهم می‌باشد و عقل با وجود ظن، آن را قبیح می‌شمارد.

منابع

 1. کفایة الاصول : صفحه 360
 2. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 607
 3. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 406
 4. المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 110
 5. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 209
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

اطاعت ( اصول فقه )

وابسته

اطاعت وهمی، امتثال ظنی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اطاعت ظنی به زیرصفحه اطاعت ظنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 110
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 406
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 209
 • کفایة الاصول : صفحه 360
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 356
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 607
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 55