پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:امتثال علمی.

  1. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اطاعت علمی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اطاعت قطعی

اعم

اطاعت ( اصول فقه )

وابسته

اطاعت احتمالی، امتثال علمی ( اصول فقه )

منابع

  • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 104، 110