پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اطاعت تفصیلی : موافقت با امر مولا از طریق عمل به تکلیف معلوم به تفصیل

اطاعت تفصیلی، به معنای موافقت با امر مولا از طریق انجام و یا ترک عملی است که علم تفصیلی به ' مکلفٌ به ' بودن آن وجود دارد؛ یعنی متعلق تکلیف برای مکلف، معلوم است و او در خارج به همان عمل می‌کند.

نکته:

شاید بتوان بین امتثال تفصیلی و اطاعت تفصیلی فرق گذاشت و امتثال را اعم از اطاعت دانست؛ به این بیان که امتثال یعنی ' جَرْیِ عملی ' در خارج، طبق فرمان مولا، چه با قصد موافقت و چه بدون آن، اما اطاعت به معنای موافقت نمودن با امر مولا هم در قصد و اعتقاد و هم در عمل می‌باشد؛ بنابراین، انقیاد عبارت است از اطاعت اعتقادی بدون امتثال عملی در خارج، و تجری یعنی معصیت اعتقادی و امتثال عملی در خارج.

نیز ر.ک:امتثال تفصیلی.

منابع

 1. انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 180
 2. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 405
 3. نهایة الاصول : صفحه 431
 4. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 606
 5. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 209
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

اطاعت ( اصول فقه )

وابسته

اطاعت اجمالی، امتثال تفصیلی ( اصول فقه )

منابع

 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 114
 • انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 180
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 405
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 209
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 606
 • نهایة الاصول : صفحه 431