پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اطاعت اجمالی : تحقق اطاعت از طریق عمل مطابق همه اطراف علم اجمالی

اطاعت اجمالی، مقابل اطاعت تفصیلی می‌باشد و آن، اطاعتی است که از طریق احتیاط به دست می‌آید و در مواردی است که متعلق تکلیف به طور اجمال برای مکلف معلوم می‌باشد؛ یعنی او به طور معین نمی‌داند که در بین این دو یا چند محتمل، کدام یک ' مکلف‌به ' واقعی است و برای این که مطمئن شود مولا را اطاعت نموده، احتیاط می‌کند و تمامی اطراف علم اجمالی را به جا می‌آورد.

نکته:

اگر کسی بخواهد در حالت انسداد علم، نسبت به تمامی تکالیف، احتیاط تام کند، این عمل یا موجب اختلال در نظام زندگی وی می‌گردد که به هیچ وجه جایز نیست و یا باعث عسر و حرج او می‌شود که در این صورت واجب نخواهد بود.

نیز ر.ک:امتثال اجمالی.

منابع

 1. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 606
 2. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 406
 3. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 394
 4. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 209
 5. المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 114
 6. انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 180
 7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اطاعت اجمالی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اطاعت احتیاطی

اعم

اطاعت ( اصول فقه )

وابسته

اطاعت تفصیلی، امتثال اجمالی ( اصول فقه )

منابع

 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 114
 • انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 180
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 394، 406
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 209
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 606
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 8، 491