پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:ضوابط مکی و مدنی، ضوابط کلی مکی و مدنی، ضوابط شایع مکی و مدنی.

اصطلاح‌نامه

وابسته

سُوَر اختلافی، مکّی و مدنی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اختلاف مکی و مدنی به زیرصفحه اختلاف مکی و مدنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 46
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 194
  • علوم القرآن : صفحه 91، 93