پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

سُوَر اختلافی : سوره‌های مورد اختلاف از جهت مکّی یا مدنی بودن

سوره‌هایی را اختلافی گویند که در مکی یا مدنی بودن آن‌ها به دلیل روایات و نقل‌های موجود در این زمینه، اختلاف شده است. اسامی سوره‌های اختلافی به شرح ذیل است:

سوره فاتحه (حمد) ؛ نساء؛ یونس؛ رعد؛ حج؛ فرقان؛ یس؛ ص؛ محمد؛ حجرات؛ الرحمن؛ حدید؛ صف؛ جمعه؛ تغابن؛ ملک؛ دهر؛ مطفّفین؛ اعلی؛ فجر؛ بلد؛ لیل؛ قدر؛ بیّنه؛ زلزال؛ عادیات؛ تکاثر؛ ماعون؛ کوثر؛ اخلاص؛ فلق؛ ناس.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (46-55)
  2. مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 201
  3. سعد السعود : صفحه (281-282)
  4. تاریخ القرآن : صفحه (11-12)

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد اختلاف در مکی و مدنی بودن سور است

مترادفات

از واژه «سُوَر اختلافی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سُوَر مکّی و مدنی اختلافی

اعم

سوره های قرآن

وابسته

اختلاف مکی و مدنی، سُوَر مدنی، سُوَر مکّی، مکّی و مدنی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سُوَر اختلافی به زیرصفحه سُوَر اختلافی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (46-55)
  • تاریخ القرآن : صفحه (9-10)، (11-12)
  • سعد السعود : صفحه (281-282)
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 201