پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گرفتن نبض اجنبی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

گرفتن نبض مریض غیر مماثل

اعم

گرفتن

وابسته

پرستار، پرستاری، پزشکی، لمس بدن بیمار اجنبی