پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"گرفتن نبض مریض غیر مماثل"واژه زیر را بکار ببرید:

گرفتن نبض اجنبی