پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

وحدت متعلق یقین و شک : یکی بودن متعلق یقین و شک؛ از ارکان استصحاب

وحدت متعلق یقین و شک، از ارکان استصحاب بوده و به این معنا است که به همان امری که یقین تعلق گرفته، شک هم تعلق می‌گیرد؛ برای مثال، روز جمعه، نسبت به عدالت زید یقین وجود دارد، اما روز شنبه در آن شک می‌شود و سپس عدالت وی استصحاب می‌گردد.

نکته:

مراد از وحدت متعلق یقین و شک، وحدت در وجود خارجی است، نه صرف وحدت در ماهیت که با تعدد وجود خارجی سازگار است.

منابع

 1. نهایة الافکار جلد 3-1 : صفحه 9
 2. منتقی الاصول جلد 5 : صفحه (211-213)
 3. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه (115-120)
 4. المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 220
 5. المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 92
 6. شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه 208
 7. بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 111
 8. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 487
 9. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 251
 10. الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة : صفحه 41
 11. مبادی اصول الفقه : صفحه 117
 12. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «وحدت متعلق یقین و شک» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، اتحاد متعلق یقین و شک، اتحاد متیقن و مشکوک، بقای موضوع استصحاب، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، وحدت متیقن و مشکوک

اعم

ارکان استصحاب

اخص

وحدت خارجی متعلق یقین و شک، وحدت نوعی متعلق یقین و شک

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وحدت متعلق یقین و شک به زیرصفحه وحدت متعلق یقین و شک/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 450
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 251
 • الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة : صفحه 41
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 454
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 105، (115-120)، 116، 118، 120
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 92، 124، 220، 225، 228
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 95، 96، 97، 99، 100، 102، 104، 106، 108، 109
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 190
 • الوصول الی کفایة الاصول جلد 5 : صفحه 16
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 464، 466، 467، 471
 • بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 111، 114، 115، 134
 • تحریرالاصول : صفحه 11
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 415
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 395، 526، 527
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 114
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 487
 • شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه 208
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 393، 395
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 690، 695
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 323، 469، 564، 570، 574، 575، 577، 581، 585
 • کفایة الاصول : صفحه 437، 486، 487
 • مبادی اصول الفقه : صفحه 117
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 306
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 31، 227، 228، 229، 230، 235
 • منتقی الاصول جلد 5 : صفحه (211-213)
 • منتقی الاصول جلد 6 : صفحه 345، 351، 355، 356، 394
 • نهایة الافکار جلد 3-1 : صفحه 9
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 9، 13
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 3، 6، 9، 11
 • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 9، 13
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 3، 6، 9، 11