پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اتحاد متیقن و مشکوک"واژه زیر را بکار ببرید:

وحدت متعلق یقین و شک