پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه"واژه زیر را بکار ببرید:

وحدت متعلق یقین و شک