پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اتحاد متعلق یقین و شک"واژه زیر را بکار ببرید:

وحدت متعلق یقین و شک