پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب عرفی : فعل متعلق اراده الزامی عرف و عقلا

واجب عرفی، فعلی است که اعتبارش را از ناحیه عرف و عُقلا، کسب می‌کند، مانند بسیاری از قوانین اجتماعی، به ویژه قوانینی که از ناحیه قانون گذاران عرفی برای حفظ نظم و ایجاد عدالت در جامعه به تصویب می‌رسد، هم چون قوانین راهنمایی و رانندگی.

نکته:

واجبات عرفی، در صورتی که مورد امضای شارع یا دست کم عدم ردع وی قرار گیرد، به عنوان واجبات شرعی نیز شناخته می‌شود.

منابع

  1. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 245
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «واجب عرفی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

واجبات عرفی

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

واجب شرعی، واجب عقلی

منابع

  • جلد 2 : صفحه 641
  • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 245