پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب عقلی : فعل محکوم به وجوب و ضرورت عقلی

واجب عقلی، مقابل واجب شرعی، به فعلی گفته می‌شود که وجوبش عقلی است؛ یعنی عقل به طور مستقل ـ بدون کمک گرفتن از شرع ـ یا غیر مستقل ـ با کمک گرفتن از شرع ـ به وجوب آن حکم می‌کند، مانند: حکم مستقل عقل به حسن عدل و وجوب آن بر خداوند، و یا حکم غیر مستقل عقل به وجوب مقدمه واجب هنگام وجوب ذی المقدمه.

نیز ر.ک:وجوب عقلی.

منابع

 1. انوار الاصول جلد 1 : صفحه 353
 2. تحریرالمعالم : صفحه 56
 3. تقریرات اصول جلد -2 : صفحه 76
 4. تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 39
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

قاعده « السمعیات الطاف فی العقلیات »، واجب شرعی، واجب عرفی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب عقلی به زیرصفحه واجب عقلی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة : صفحه 36
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 83
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 171
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 353
 • تحریرالمعالم : صفحه 56
 • تقریرات اصول جلد -2 : صفحه 76
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 39
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 53
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 258، 318