پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"واجبات عرفی"واژه زیر را بکار ببرید:

واجب عرفی