پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب شرعی : فعل متعلق اراده الزامی شارع

واجب شرعی، مقابل واجب عقلی، آن است که شارع مقدس فعل یا ترک آن را به طور اکید درخواست کرده است، مثل: نماز و روزه.

منابع

  1. اصول الاستنباط : صفحه 83
  2. تحریرالمعالم : صفحه 56
  3. تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 39
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

قاعده « السمعیات الطاف فی العقلیات »، واجب عرفی، واجب عقلی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب شرعی به زیرصفحه واجب شرعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الاستنباط : صفحه 83، 84
  • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 171
  • تحریرالمعالم : صفحه 56
  • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 39
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 116
  • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 461