پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

واجب شرعی ، منابع:

اصول الاستنباط صفحه 84

تعریف واجب شرعی ، منابع:

الوافیة فى اصول الفقه صفحه 171

تقسیم واجب شرعی ، منابع:

علم اصول الفقه فى ثوبه الجدید صفحه 116

دیدگاه عدلیه درباره واجب شرعی ، منابع:

فرائد الاصول جلد 2 صفحه 461

اقسام واجب شرعی ، منابع:

شرح الاصول الخمسة صفحه 41

تعریف واجب شرعی ، منابع:

شرح الاصول الخمسة صفحه 38