پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن، نگاه

اخص

نگاه اضطراری به نامحرم، نگاه به اعضای نامحرم، نگاه به قصد نکاح، نگاه به نامحرم در قضاوت، نگاه به نامحرم در معامله، نگاه به نامحرم در نماز، نگاه پزشک به نامحرم
به لحاظ جنسیت ناظر:
نگاه خنثی به نامحرم، نگاه زن به نامحرم، نگاه مرد به نامحرم
به لحاظ سن:
نگاه سالخورده به نامحرم، نگاه کودک به نامحرم
به لحاظ شهادت:
نگاه به نامحرم در ادای شهادت، نگاه به نامحرم در تحمل شهادت
به لحاظ شهوت:
نگاه اخته به نامحرم، نگاه غیر اولی الاربه به نامحرم
به لحاظ عدم مباشرت:
نگاه به نامحرم با دوربین، نگاه به نامحرم در آب
به لحاظ مرتبه:
نگاه اول به نامحرم، نگاه مکرر به نامحرم

وابسته

آیه غض ( فقه )، اختلاط زن با مرد، پوشش ( عمل )، تزاحم نگاه به نامحرم با امر مهم، تزیین زن، خوف فتنه، زنای چشم، عکس برداری از نامحرم، فیلم برداری از نامحرم، مس ( لمس )، مستثنیات نگاه به نامحرم، مصافحه ( فقه )، معانقه ( فقه )، منظور الیه، ناظر ( نگاه )، نامحرم، نگاه به عکس زن نامحرم، نگاه به محارم، وضوی زن با نگاه نامحرم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نگاه به نامحرم به زیرصفحه نگاه به نامحرم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 5 : صفحه 97
 • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 379
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 259
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 174
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 244
 • توضیح المسائل مراجع جلد 2 : صفحه 415
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 67، 77
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 38 : صفحه 4
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 269
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 665
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 608
 • کتاب النکاح : صفحه (11-12)، 13
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 104
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 25