پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نامحرم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اجنبی ( نامحرم )

اعم

بیگانه ( فقه )

وابسته

ارتباط اینترنتی با نامحرم، ارتباط پسر و دختر، استمتاع غیر فرج نامحرم، استمنا با نامحرم، افضای اجنبیه، اماله نامحرم، بدن نامحرم، بوسه عکس نامحرم، بوسه نامحرم، پوشش از نامحرم، پوشش زن از نامحرم، پوشش عورت از نامحرم، پوشش مرد از نامحرم، پیوند اعضای نامحرم، تزاحم نگاه به نامحرم با امر مهم، تماس با نامحرم، چت‌کردن با نامحرم، حجاب از نامحرم، خلوت با اجنبیه، سلام به زن نامحرم، سلام به نامحرم، شنواندن صدا به نامحرم، شوخی با نامحرم، صحبت با نامحرم، صیغه خواهر و برادری، ظهار زن بیگانه، عکس برداری از نامحرم، غسل میت توسط نامحرم، لبخند به مرد نامحرم، معانقه با نامحرم، موی سر نامحرم، نشستن سر سفره با نامحرم، نگاه به عکس بی حجاب نامحرم، نگاه به نامحرم، نگاه زن به نامحرم، هدیه نامحرم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نامحرم به زیرصفحه نامحرم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 2 : صفحه 52