پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نبش کننده قبر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نباش

اعم

فاسق ( فقه )

وابسته

حد نبش کننده، سارق ( فقه )، سرقت نباش ( فقه )، محارب ( فقه )، نبش قبر ( فقه )، نبش قبر حرام

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نبش کننده قبر به زیرصفحه نبش کننده قبر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 259
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 171، 321
  • فقه السنة جلد 2 : صفحه 439
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 514