پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سارق ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دزد

اعم

فاسق ( فقه )

اخص

رباینده مال، سارق اینترنتی
به لحاظ اعسار:
سارق معسر، سارق موسر
به لحاظ نوع:
طرار ( فقه )، فشاش، لص ( فقه )، محتال ( سارق)

وابسته

اضرار به سارق مهاجم، انتفاء شبهه سارق، انتفاء شرکت سارق، انکار سارق، بلوغ سارق ( فقه )، بلوغ مقر ( فقه )، بینه ملکیت سارق، تعزیر سارق ( فقه )، تکلیف مقربه سرقت، تهدید کودک سارق، توبه سارق ( فقه )، حبس سارق ( فقه )، حریت سارق، خائن ( فقه )، داروی خواب آور، دست مقطوع سارق، دفع سارق، دلالت سارق، سرقت ( فقه )، شرایط حد سرقت ( فقه )، شفاعت سارق، شهادت سارق، عدم ابوت سارق، عفو سارق، عقل سارق ( فقه )، غسل میت لص، قتل سارق، قطع پای سارق ( فقه )، قطع دست سارق ( فقه )، محارب ( فقه )، محارب سارق، مراعات سارق مقطوع، مسروق، معالجه سارق، نبش کننده قبر، نماز میت سارق، ودیعه سارق، ید سارق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سارق ( فقه ) به زیرصفحه سارق ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 302
 • الفقه المأثور : صفحه 507
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 518، 543
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله جلد 5 : صفحه 522
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 522
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 171
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 582
 • حاشیة المکاسب جلد 23 : صفحه 431
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 214، 215-217
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 12، 71، 101، 126، 170، 191، 205، 371، 431
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 498
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36 : صفحه 17
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 207
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 294، 305
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 810
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 571
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 279، 294
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 3094
 • مجله فقه اهل بیت جلد 15 : صفحه 99
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 213، 289
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 478
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 15
 • مستند عروة الوثقی (خمس) جلد 5 : صفحه 156
 • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 130، 159