پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نام گذاری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اسم گذاری، تسمیه ( نام گذاری )

اعم

علائم

اخص

نام گذاری نوزاد، نامگذاری ابوالقاسم با اسم محمد، نامگذاری با نام های تجاری

وابسته

اسم ها

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نام گذاری به زیرصفحه نام گذاری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 11 : صفحه 327
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 310
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 460
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 646
  • مختصرنافع : صفحه 246