عملکردها

علائم

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «علائم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

امارات ( فقه )، علامات، علامت ( فقه )، علامیّت، علایم، نشانه

اعم

احکام وضعی ( فقه )

اخص

علائم ریبه درنگاه به عکس زن
به لحاظ حلیت و حرمت گوشت:
علائم حرمت حیوانات، علائم حلیت حیوانات
به لحاظ متعلق:
علائم بلوغ، علائم فلس، علائم قبله، علائم مرگ، علائم مسابقه
به لحاظ نوع:
آرم جمهوری اسلامی ایران، اماره ( فقه )، امضاء ( علامت )، انصاب حرم، پرچم، داغ ( اثر آهن گداخته )، نام گذاری
به لحاظ وقت:
علائم زوال خورشید، علائم زوال شب، علائم مغرب، علائم وقت نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه علائم به زیرصفحه علائم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.