پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نام گذاری نوزاد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تسمیه مولود

اعم

مستحبات ولادت، نام گذاری

اخص

نام گذاری نوزاد روز هفتم
به لحاظ نیک وبد:
نام گذاری نوزاد به اسمای مکروه، نام گذاری نوزاد به اسمای نیک

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 5 : صفحه 444
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 190
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 310
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 692
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 460
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 253
 • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 230
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 343
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 97
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 646
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 7 : صفحه 527
 • مختصرنافع : صفحه 246
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 8 : صفحه 396
 • مهذب الاحکام جلد 25 : صفحه 257